Debat og politik

Debat og politik

Søg under kategorier “Læserbreve” og “Debat og politik”, hvor du kan se indlæg læserbreve og politik fra afdelingens medlemmer og venner. Du kan også her på denne side skrive et indlæg.

“Med risiko for at synes latterlig, lad mig da sige, at den sande revolutionære ledes af dybe følelser af kærlighed. Det er umuligt at tænke på en ægte revolutionær uden denne kvalitet. … Vi må stræbe efter hver dag, at denne kærlighed til den levende menneskehed omsættes i faktiske handlinger, i handlinger der tjener som eksempler, som drivkraft.” Che Guevara

En kommentar

 1. Følger stadig hvad der sker i Gribskov og meget af det gode arbejde der er i EL-Gribskov i forlængelse af Michaels skriv om den Nordsjællandske Trafikmafia, modtager i her et udsagn fra et pasivt medlem af EL-Nyborg
  “GRUS I INFRASTRUKTURPLANEN”

  Regeringens infrastrukturplan om flere motorveje, flere spor, nye broer og meget mere, bør overvejes.

  Der skal kigges på regionernes råstofplaner, der alle omhandler bæredygtighed da vi skal tage vare på en begrænset ressource.
  Heraf fremgår det at der er et stort overforbrug af råstoffer, indvundet både på land og i havet, med den nuværende vækst. Teknologirådet estimerede i en rapport fra 2015, at der frem til 2050 er planlagt for 130-140 % af Danmarks råstofmængde.

  Udfra råstofplanerne kan det udledes at det allerede i dag er vejvedligeholdelse og anden infrastruktur arbejde, der belaster danmarks råstof mængde mest. Alene i region Syddanmark er det 69% af råstofmængden der bruges til vej opbygning.

  I 2015 vedtog FN’s generalforsamling De 17 Verdensmål, med en global dagsorden for en bæredygtig udvikling.
  Danmark er i dag et af de lande i EU, der forbruger allerflest råstoffer per indbygger. Vi er derfor særligt udfordret på verdensmål 12, der handler om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. Udfordringen er konkretiseret i delmål 12.2, hvor det fremgår, at der inden 2030 skal opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer – herunder råstoffer (Infrastrukturplanen går frem til 2035). Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2019 indvundet 30 mio. m3 råstoffer på land. Indvindingen på land udgør knap 80 % af den årlige råstofindvinding i Danmark – resten hentes fra havet.
  Efterspørgslen på primære råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen har været stigende siden ca. 2010.
  Råstoffer som sand, grus, sten, ler, kalk og kridt er ikke-fornybare ressourcer. For at sikre, at kommende generationer ikke stilles ringere end de nuværende, er det påkrævet, at vi økonomiserer de ressourcer, vi har til rådighed.

  Hvis vi skal leve op til de forpligtelser vi har indgået, må det ses som en nødvendighed at arbejde hen imod en mere bæredygtig råstofforvaltning, hvor den økonomiske vækst afkobles fra anvendelsen af primære råstoffer. Har regeringen bare et sekund overvejet denne problematik i forbindelse med den “visionære” trafikale vækst i deres infrastrukturplan.

  Allerede i dag er arealanvendelsen under pres, regioner har måtte tilbage tage godkendte indvindingsplaner f.eks.Tibirke i Nordsjælland.
  Det må forventes, at areal konflikterne i potentielle råstofområder bliver hyppigere, da de områder med de bedste råstofforekomster og de færreste interessekonflikter allerede er opbrugt eller igang med indvinding.
  Inddragelse af helhedstænkningen fra verdensmålene må være en “vej” til at finde løsninger og alternativer til brugen af ikke-fornybare råstoffer i Danmark- også i infrastrukturen.
  Løsningen på råstofknapheden skal og må håndteres, så der også fremadrettet er tilgængelige materialer. Der bør være fokus på ”cirkulær økonomi” og et behov for at forankre og opkvalificere den grønne omstilling i infrastrukturplanen.

  Som samfund må vi for nuværende have koldt vand i blodet og have tiltro til at vores trafikminister genovervejer en infrastrukturplan der overforbruger råstoffer for at etablere meget mere asfalt, hvor der bruges grus, sand, kalk og sten, i mængder der frarøver fremtidige generationer råstoffer.

  Aktiv i Bedsteforældrenes Klimaaktion &
  medlem af afdelingsbestyrelsen i
  Danmarks Naturfredningsforening Nyborg
  Bjarne Christiansen
  Sprotoften 52,2. tv
  Nyborg

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.