Arbejdsprogram

Arbejdsprogram 2016/2017

Besluttet på generalforsamlingen d. 11.04.2016.

Arbejdsprogram For Enhedslisten Gribskov

Organisatorisk – fællesskab fungerer
Enhedslistens største styrke er vores medlemmer. Et levende parti har hele tiden brug for at udvikle sig. Derfor er der også brug for dine kræfter og gode ideer. Vær med i Enhedslisten, og bliv en del af et ak-tivt fællesskab. Vi er et socialistisk og demokratisk parti, der arbejder sammen om at skabe et bedre samfund lokalt, nationalt og internationalt.
Bestyrelsens og afdelingens mål for det kommende år er her at lede og tage ansvar for at sætte aktivite-ter i gang, og især inddrage flere medlemmer i aktiviteterne.
Vi vil holde medlemsmøder ca. 1 gang månedligt, hvor vi dels har nogle faste punkter, men vi vil også på nogle møder tage temaer op, hvor vi går mere i dybden for at få gang i de politiske diskussioner. Måske med oplægsholdere eller dialog med andre lokale aktivister. Fx med lokalpolitisk eller internationalt udgangspunkt.
2 gange årligt vil vi afholde medlemsmøder en lørdag eller søndag, hvor vi spiser morgenmad eller fro-kost sammen og bruger dagen på debat af særligt emne eller praktiske aktiviteter.
Udover at generalforsamlingen vælger bestyrelse, nedsættes følgegruppe til det kommunalpolitiske ar-bejde, som også forbereder udarbejdelse af et kommunalpolitiske program.
Vi skal til at gøre os klar til det kommende kommunal – og regionsvalg, hvor målet er at få mere indfly-delse. På generalforsamlingen besluttes hvornår og hvordan afdelingen vælger vores kandidater til kommunevalget 21.11.2017.

Det lokal- og kommunalpolitiske arbejde
Det kommunalpolitiske arbejde i Gribskov er en central del af vores arbejde. Allerede nu er det vigtigt at vi markerer os som parti i debatten i alle tilgængelige digitale og trykte medier: Facebook, Twitter, aviser mv. og ved møder. Vi skal være med til at præge debatten om den situation Gribskov kommune befinder sig i, og vi skal blive gode til at sætte dagsordenen i debatterne. Vi skal ud på alle måder med vores mærkesager. Det er vigtigt at vi bliver synlige i bybilledet og være mere på gaden med vores bud-skaber. Vi ved godt at det kræver kræfter, med ved at koordinere og planlægge kampagnerne kan vi må-ske finde uanede kræfter. Måske kan vi få en kampagnevogn, så vi lettere kan komme på gaden og have alle vores ting samlet i.
Vi skal ligeledes lokalt lægge kræfter i aktiviteter der kan tiltrække unge til vor afdeling, eksempelvis uddeling af flyers ved gymnasiet, så vi derigennem får oplyst de unge om vor politik.
Lokalt og kommunalpolitisk skal vi lære at bruge de erfaringer og særlige videnområder vore medlem-mer og sympatisører er i besiddelse af, så vi derigennem får en øget professionalisme i vort arbejde.
Emner vi lokalt- og kommunalpolitisk vil prioritere, og hvor der også vil være mulighed for at inddrage andre lokale aktivister og interessenter:
• Miljø og natur. Styrke samarbejdet med Dansk Naturfredningsforening, hotelbyggeri i Gillele-je, fiskerne mv.
• Flygtningesituationen i GK. Hvordan støttes op om alle de frivillige aktiviteter, boliger og ar-bejde til flygtningene lokalt? Mødes med Gribskov hjælper flygtninge, Venligboerne, Ascent, mv.
• Folkeskolen og daginstitutionsområdet. Folkeskolen i GK er en af de dårligste på landsplan, der bruges færre midler på området. Møde lokale tillidsfolk, forældreråd mv.
• Social- og arbejdsmarkedspolitik. Hvordan kan vi støtte op om de svageste borgere i kommu-nen?
• Kontakt til Ældrerådet i Gribskov, hvad er de optaget af? Se på Herningsmodellen på børne- og familieområdet!
• Hvordan får vi stoppet med udliciteringen? Herunder også forhindre salg af Domhuset, som kan bruges af Frivilligcentret, Ungdomshuset, Kunstværstederne og andre lokale borgeraktiv-teter.
• Bekæmpelse af Venstre regeringens omprioriteringsbidrag, der alene har det formål at udhu-le velfærdssamfundet og skaffe rum for skattelettelser til de rigeste. Dette skal gøres, såvel i byrådssalen, som i samarbejde med de lokale organisationer, der bliver ramt af ompriorite-ringsbidraget.

Ud af EU
Enhedslisten er et socialistisk parti, men grundlæggende forandringer er ikke mulige i EU. Som bevægel-sernes parti er Enhedslisten kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU. I den kommende periode vil Enhedslisten i Gribskov derfor gå lokalt ind i arbejdet med at opbygge ny lokalkomite i Folkebevægelsen mod EU.
Det kan ske ved at bistå med kontakt til Folkebevægelsen centralt og ved at koordinere med andre En-hedslisteafdelinger samt andre kollektive medlemmer, samt bistå med rådgivning o.l. til det praktiske arbejde med indkaldelser, opreklamering o.l.
Ligeledes skal afdelingen sætte fokus på EU i dagligdagen, herunder ikke mindst EU’s indblanding i lo-kalpolitik såvel som landspolitikken, evt. ved fælles arrangementer med Folkebevægelsen lokalt.

Verden er støre end EU
I de kommende periode vil vi sætte fokus på Israels overgreb på Palæstina og det palæstinensiske folk, hvilket tages op som tema på et medlemsmøde evt. i samarbejde med andre partiafdelinger.
USA’s blokade mod Cuba skal væk og Guantánamobasen skal lukkes. Cuba har 50.000 læger og lærere i 100 lande, som kæmper for en fremtid for verdens fattige mennesker. Cuba kæmper for at opbygge en produktiv, bæredygtig socialisme, som et alternativ til krise, kapitalisme, krig, flygtninge og fattigdom. Hvad kan vi lære af den socialistiske revolution på Cuba? I næste periode søges afholdt offentligt de-batmøde – eller afdelingsmøde med ovenstående som tema, evt. i samarbejde med andre partiafdelin-ger.
Nej til krig i Syrien – Nej til dansk krigsdeltagelse. Beslutningsforslaget førstebehandles i folketinget den 1. april og besluttes endeligt 19. april. Nej til tropper og kampfly til Syrien, hvilket strider med folkeret-ten uden FN-mandat, og vi er ikke inviteret.
Nej til indkøb af nye jagerfly – vi vil i stedet styrke at få opbygget en fredsbevægelse, gerne lokalt og sammen med andre afdelinger i Nordsjælland.