Valgprogram og valgfolder 2017

Gribskov valgprogram 2017   Gribskov valgfolder 2017    Den regionale valgfolder 2017   Der er råd!

Gribskov Kommune skal være et sted, hvor det er godt at bo og arbejde

Enhedslisten holder fast i de afprøvede danske værdier som samarbejde, tillid og en stærk offentlig sektor. Det har gjort Danmark til et stabilt, velorganiseret, venligt og rigt land.

Konkurrence fremhævet til en dyd, centralisering og privatisering har haft sin chance i Danmark med Farum og Græsted-Gilleleje som prøveklude og skrækeksempler på, hvordan tingene ikke skal gøres.

Gribskov Kommune har under liberal ledelse fortsat i Græsted-Gillelejes spor, hvilket har været en stor fejl.

Det er på tide at ændre retning for at genoprette den stabilitet og effektivitet, som har været Danmarks varemærke.

Forvaltningerne bør arbejde tværfagligt og sikre den nødvendige koordinering. Hvor der ikke er ekspertise tilgængelig i kommunen, bør der søges samarbejde med andre kommuner.

Enhedslisten vil bruge sine pladser i byrådet til at formidle åbenhed og gøre beslutningsprocesserne synlige.

Vi skal sætte fællesskab og social tankegang i højsædet som udgangspunkt for kommunal ledelse.

Velfærd skal prioriteres. Velfærd er ikke lig med velstand. Velfærd er, at alle er med til at sikre, at de svageste også får et godt liv.

Over halvdelen af Gribskov Kommunes borgere bor udenfor de tre større byer. Derfor skal der også investeres i de små lokale samfund.

Lokalområderne har hver især egne ønsker, behov, traditioner og resurser. Derfor er løsningsmodeller skræddersyede til lokale forhold klart at foretrække.

Fællesskab og demokrati trives bedst, når mennesker får glæde og inspiration gennem fælles oplevelser. Derfor er en bred kulturstøtte et vigtigt kommunalt ansvar – især i yderområderne. Kultur er udviklende og inspirerende og tiltrækker nye mennesker til kommunen.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       Oprettelse af en Whistleblower ordning.

·       Kommunalt ejede aktieselskaber skal som minimum følge offentlighedslove.

 

1.  Børn og unge i Gribskov Kommune

Børn og unges trivsel er den bedste investering i et samfund.

Vore børn og unges trivsel under opvæksten er afgørende og det kommende grundlag for vores fællesskab og velfærdssamfund, som vi gerne skulle have. Men uligheden i ´velfærden´ i Danmark er vokset i årevis, faktisk er vi et af de lande i Europa, hvor uligheden er vokset  hurtigst.

Enhedslisten vil derfor arbejde på, at udligne forskellen i børn og unges muligheder for en god fremtid – både helbreds-og uddannelsesmæssigt. Dette gøres bl.a. ved at sætte dagtilbudsområdet og folkeskolens trivsel og fremtid på dagsordenen, da det er her, en stor del af vore børn og unges liv og identitetsdannelse udfolder sig.

Efter godt tre år med den nye folkeskolereform viser adskillige undersøgelser, at utilfredsheden er stor blandt både elever, forældre og lærere. De lange skoledage har ikke  påvirket elevernes kvalifikationer positivt. Enhedslisten vil give skoler og forældrebestyrelser frihed til at afkorte skoledagene – dog på den betingelse, at midlerne går til mere forberedelsestid til lærerne og udvidet åbningstid i klubber og fritidsordninger. Vi vil generelt arbejde for mere medbestemmelse til skolerne, medarbejderne og brugerne af disse.

Herudover bliver det en vigtig opgave at komme med bud på, hvordan vi kan forbedre vore offentlige institutioner på både skole og dagtilbudsområdet, som efter vores overbevisning i dag er for topstyrede, for bureaukratiske og præget af konstante besparelser. Vi ønsker at genindføre lejrture, skolehaver, skolekøkkener/kantiner, vikardækning ved sygdom og indføre bedre normeringer i daginstitutionerne. Derfor skal der tilføres flere midler.

For at børn og unge kan trives bedst muligt er rammerne for familie-og arbejdslivet samt balancen herimellem også vigtig at have fokus på. Vi går ind for kortere arbejdsuge (30 timer), bedre muligheder for at tage deltidsarbejde, bedre barselsmuligheder for begge forældre, særlige skattefradragsmuligheder for familier med børn og mulighed for at passe syge børn, til de bliver raske.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       Unge skal hurtigt have støtte til uddannelse, hvis de ikke selv kommer i gang.

·       Unge skal have en boliggaranti og en bolig de kan betale. Ungdomsboliger skal placeres nær tog og bus.

·       Skoler og institutioner bør tilbyde gratis økologisk mad.

·       Børn med en diagnose skal have specialtilbud straks og ikke efter årelang kamp med kommunen og klager til ankestyrelsen.

 

2.  Ældre i Gribskov Kommune

Ældre skal have omsorg og ikke et uoverskueligt udbudsmarked

De der har behov for pleje, skal ikke udsættes for ”valgmuligheder” mellem private plejeleverandører. Konkurrence på pris kan kun hentes ind på bekostning af kvalitet og arbejdsmiljø. Dette gavner ikke de ældre. Muligheden for at vælge leverandør er en illusion, når plejehjem og hjælp bliver gjort til handelsvarer i et udbudsmarked. Både brugere og personale kan opleve pludselige forandringer og fornyet usikkerhed, hver gang der er en ny udbudsrunde.

Centraladministrationer langt væk fra institutionen virker fremmedgørende for beboerne og vanskeliggør hurtige og enkle løsninger af lokale problemer. Ledelsen skal tilbage til de enkelte institutioner og kvalitetskrav skal prioriteres frem for pris.

Alle ældre har ret til et værdigt liv på egne præmisser, for eksempel når det drejer sig om boliger. Det skal være muligt at blive i sit lokalområde, når man flytter på plejehjem. Det skal derfor sikres, at der er plejehjem i alle lokalområder i kommunen.

Manglende formue og private pensioner skal ikke afgøre, om man kan få den støtte, man har behov for. Når man kommer til social-og sundhedsområdet er der brug for at tænke nyt. Der skal være et forebyggende arbejde, hvor sundheden hos den enkelte ældre opretholdes gennem vejledning, motion og sund kost, hvis den ældre ønsker det.

Enhedslisten arbejder for ”længst mulig i eget liv” og vil sikre, at der er tilbud, kultur og udfoldelsesmuligheder rettet til de ældre. Enhedslisten arbejder for at gøre de kommunale tilbud så gode og fleksible, at behovet for private tilkøb overflødiggøres.

Plejeboligen skal være et rart sted for alle svage, syge og raske ældre. Beboerne skal kunne mærke, at det er deres hjem. Plejen skal tilgodese individuelle forskelle og ønsker. Der skal være hjælp til ordentlig rengøring, bad efter ønske og tid til samtaler eller en tur ud i den friske luft med en ansat, hvis det er behovet. Det er vigtigt, at plejeboligerne er åbne overfor omgivelserne, både m.h.t. aktiviteter sammen med områdets andre ældre og i samarbejde med skoler og daginstitutioner. Der er mange eksempler på gode erfaringer med samarbejde på tværs af generationerne til stor glæde for alle.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       Der skal sikres en ordentlig overgang fra sygehus til hjem eller plejested.

·       Køkkenerne skal tilbage til alle plejehjemmene.

·       Mad som bringes ud skal være frisklavet.

·       Velfærdsteknologi skal være til glæde for brugerne og til gavn for personalet.

 

3.  Kultur i Gribskov Kommune

Mennesket lever ikke af brød alene. Fællesskab og demokrati trives bedst, når mennesker får glæde og inspiration gennem gode oplevelser. Derfor er en bred kulturstøtte et vigtigt kommunalt ansvar.

Kulturtilbud er udviklende og berigende og vil også tiltrække nye mennesker til kommunen. Der skal være gode vilkår for kunst og kultur.

Et aktivt kulturliv med billedkunst, musik og teater skal grundlægges i skolen og udbygges med gratis fritidstilbud. Musikklubber, teaterforeninger og kunstværksteder skal støttes.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       Biblioteker i nærområderne.

·       Munkeruphus, lokale museer og kulturhuse.

·       Genoprettelsen af et kommunalt kunstråd.

 

4.   Natur og miljø i Gribskov Kommune

Frisk luft, rent vand og naturoplevelser gør livet værd at leve, ikke mindst med vores skønne natur i Gribskov Kommune. Fredninger skal respekteres og lokalplaner skal respektere naturen. Det er uacceptabelt, at det offentlige skal betale for at rense grundvand, som private har sparet penge ved at forurene.

Vi ønsker, at Gribskov skal være en grøn kommune, hvor der også er plads til alternativ grøn energiproduktion – vores mål skal være en CO2 neutral kommune.

Erhvervslivet må klare sig på det frie markeds præmisser uden kommunal støtte ved udlicitering. I stedet må kommunen støtte nye erhvervsområder som miljøteknologi, lokal energiproduktion, produktion og distribution af økologiske madvarer. Vores kystområder og kystnære fiskeri skal beskyttes og vedligeholdes. Tilladelser til havbrug i Kattegat vil vi naturligvis kæmpe imod, fordi de er stærkt forurenende.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       Kommunens institutioner bør bruge vores enestående natur mere. Det vil fremme sundhed og velvære for børn og  gamle.

·       Vand i Søborg Sø.

·       Store vindmøller hører til på havet.

·       Bedre udnyttelse af genbrug.

·       Kommunale biler skal være el-biler, f.eks. til hjemmeplejen.

·       Ved kommunalt nybyggeri skal der bruges bæredygtige former for grøn energi, der skal være med til at gøre Gribskov Kommune CO2 neutralt.

·       Energirenovering af eksisterende kommunale bygninger samt vejbelysning.

·       Fortsat arbejde på at øge og sikre vores værdifulde natur.

·       Bedre kommunalt tilsyn med miljøsyndere.

 

5.  Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik i Gribskov Kommune

Enhedslistens vision for en sund beskæftigelses-politik betyder, at mennesket sættes før kortsigtet kassetænkning, så alle får ret til tilbud om arbejde og uddannelse under ordnede forhold.

Enhedslisten vil arbejde for, at Jobcentret behandler vores sygdomsramte i kommunen med en hurtig kompetent sagsbehandling af uddannede sagsbehandlere. Enhedslisten vil arbejde imod kassetænkning, social løndumping, sengepraktik og en aktivering, der kan opfattes som afstraffelse af den ledige. Ledige og syge skal ikke trækkes rundt i de mange kontorer på Jobcenter Gribskov i årevis og der skal være en maksimal grænse for, hvor mange gange en borger kan aktiveres i samme virksomhed eller sendes af sted til samme private aktør, uden at få noget ud af det. Aktivering skal være til nytte for den enkelte, så den ledige kommer videre til enten uddannelse eller fast arbejde på grund af kompetencer.

Enhedslisten vil kontraktansætte ledige på ordinære vilkår, uden løntilskud – så de ansatte kan melde sig ind i fagforbund og A-kasse.

Man kan genoprette græs og hæk holdene fra 90èrne, til hjælp for svage borgere med have og udvide de kommunale beskæftigelses relaterede projekter. Der kan oprettes strandhold, som skal vedligeholde strande, enge, P-pladser og stisystemer i den kommende nationalpark.

Vi vil støtte oprettelse af social økonomiske virksomheder i Gribskov Kommune og vi vil arbejde for flere socialrelaterede arbejdspladser f.eks. værksteder som producerer bænke, borde, legeredskaber, skraldespande, skilte mv. til de grønne områder.

Gribskov er landets mest udliciterede kommune, hvilket ved flere konkurser har været dyrt og givet usikkerhed hos borgerne, om de fik den service, de var stillet i udsigt. Derfor vil vi hjemtage alle udliciterede opgaver, der har størrelse og indhold, som gør det relevant.

Dette er af hensyn til såvel forsyningssikkerheden og økonomien som fleksibiliteten i opgaveløsningen. Samtidig vil veldrevne kommunale materialegårde gøre det lettere at skabe gode rammer til at inddrage de grupper, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Konkrete forslag som vi vil støtte:

·       Flere grønne arbejdspladser. Kongernes Nordsjælland og de mange km. kyst giver os et stort ansvar for, at kommunens borgere og turister får den bedste oplevelse, hver gang de færdes i vores dejlige natur.

·       Vej og Park- området hjemtages og materialegården genetableres.

·       Hjemtage skolebuskørsel, som en COWI-rapport viser, vil kunne give en besparelse på en million kr.

·       Kommunale arbejdspladser der hindrer, at skattekroner havner hos selskaber, der anvender skattely.

 

6.  Trafikpolitik i Gribskov Kommune

Trafikpolitikken optager mange, hvilket ikke kan undre, når man ser, hvor svært det kan være at komme rundt samt pendle til arbejdspladser i og uden for kommunen.

En motorvej til Helsinge vil ikke løse vores problemer med trafikken.

Vi skal sikre den kollektive trafiks stadige fremgang, så der er reelle alternativer til, at alle skal skaffe sig egen bil og børn ikke altid skal køres.

Samtidig skal vi udvide vort net af cykelstier til gavn for skolebørn og alle, der ønsker at nyde naturen fra en cykelsadel.

Vi skal også lave løsninger på de problemer, som opstår der, hvor man er nødt til at bruge bil. F.eks. vil en ekstra ring på rundkørslen syd for Helsinge kunne afhjælpe irriterende kø-problemer om eftermiddagen.

Konkrete forslag som vil have vores støtte:

·       En buslinje der binder øst og vest sammen.

·       Gribskovbanen skal have flere afgange frem til kl. 23 alle ugens dage.

·       Nattog efter fredag og lørdag.

·       Flere cykelstier.

 

7.  Frivillighedspolitik

Det er vigtigt, at det udmærkede frivillighedscharter, som er udarbejdet for Gribskov Kommune, i højere grad går ”fra papir til handling”. Der er af og til dialogmøder mellem det frivillige område og kommunen, men denne dialog bør forstærkes med udgangspunkt i alle de erfaringer, de frivillige selv gør sig, deres ønsker og forslag – og ikke med et kommunalt ønsket udgangspunkt, som det ses nu.

Der er en kommunalt ansat frivillighedskoordinator i en fuldtidsstilling og en kommunalt ansat 15 timer om ugen som koordinator for flygtningeområdet. Disse kommunalt ansatte er i tidsbegrænsede stillinger, som bør forlænges, men hvor vi i fremtiden ønsker, at de konkret befinder sig nærmere de frivillige, således at de ikke ”drukner” i det kommunale apparat, men kommer tættere på at løse de problemer, som de frivillige står i, ved f.eks. at være i de to frivilligcentre.

I de to sidste budgetår har frivilligcentrene fået bevilliget 50.000 kr. til husleje, svarende til ca. halv husleje. Andre frivillige organisationer i kommunen har fuld huslejefritagelse, hvilket også burde gælde for frivilligcentrene. Kommunale kroner til området er en forudsætning for, at det frivillige arbejde kan blomstre, da økonomien til frivilligområdet både fra de statslige satspuljemidler og de diverse fonde løbende er helt uforudsigelige og usikre.

Endelig finder Enhedslisten det yderst vigtigt, at de frivillige ALDRIG må påtage sig myndighedsopgaver eller andre kommunale ”skal-opgaver”. Dette er meget fristende for kommunalt ansatte hårdt pressede medarbejdere og det sker også, at de overlader opgaver til de frivillige, som egentlig tilhører dem selv. Endvidere er det også politisk fristende i en hårdt presset kommunal økonomi, at få løst opgaver ”gratis”. Frivillige er frivillige, og må og skal ikke tage arbejde, som burde give arbejdspladser til andre.

 

8.  Flygtningepolitik

Den borgerlige regerings tiltagende stramninger over for flygtninge gør livet særdeles svært for dem., også i Gribskov Kommune med integrationsydelse og med et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel oveni. Vi ser mange flygtninge i Gribskov Kommune, som har økonomier, der slet ikke kan hænge sammen bl.a. på grund af meget høje huslejer samt integrationsindsats i forhold til at komme i arbejde, som ikke fungerer.

Fokus i Gribskov Kommune må være en langt mere intensiveret og individuelt tilrettelagt indsats overfor de enkelte flygtninge og deres familier.

Gribskov Kommune må satse på, at der skaffes billigere boliger og også krav om dette ved nybyggeri i kommunen.

I forhold til sagsbehandlingen i flygtningesager halter den på mange måder og forekommer meget lidt effektiv. Alt for lange sagsbehandlingstider, fejl i afgørelser, uforståelige breve og desværre også nogle gange en nedsættende tale og behandling af flygtninge. Flere opgaver overgives til 2. aktør, hvor mange oplever, at de absolut intet får ud af det i forhold til at komme i uddannelse eller arbejde. Enhedslisten vil foreslå, at denne udlicitering evalueres grundigt med henblik på at tage opgaverne hjem og selv ansætte folk, der langt bedre kan arbejde med den enkelte borger og give intensiv og målrettet støtte. Der skal også oprettes 6-timers kommunale jobs for at leve op til 225 timers reglen.