7 nedstemte forslag fra Enhedslisten viser, hvor partierne står!

Ved 2. behandlingen af Gribskov Kommunes budget 9. oktober 2017, stemte Byrådet Enhedslistens 7 konkrete forslag ned og budgettet blev vedtaget med Nyt Gribskov, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre. Stemmeafgivelsen vedr. de 7 spørgsmål giver en god vinkel på, hvor partierne står angående sociale-, samarbejds- og miljø mæssige spørgsmål:

1) Projektansættelser til borgere der falder for 225 timerreglen.

Enhedslisten foreslår at Gribskov opretter nogle projekt ansættelser af 3 måneders varighed, subsidiært 2 måneders varighed, der tilbydes alle der falder for 225 timers reglen.

Konkret foreslås at vi tager en dialog med de lokale fagforeninger 3F (Nordsjælland Øst og Frederiksborg), FOA og HK for at definere nogle projekter og ansættelsesvilkår for kontanthjælpsmodtagere etc. Således at vi hjælper flest muligt ud af kontanthjælps situationen samt sikre at ingen Gribskov borger falder for 225 timers reglen.

Samme princip kan anvendes til erstatning for nyttejobs og i forbindelse med at sætte flygtninge i gang etc.

Begrundelse:

Alle på kontanthjælp have mindst 225 timers almindeligt arbejde om året. Hvis der ikke har været fast arbejdstid, omregnes lønnen til timer så man skal tjene 26.793 kr. inden for et år. Ikke meget. Men for nogen meget svært.

Hvis man ikke optjener 225 timer, bliver man trukket i kontanthjælp. Reglen går særligt hårdt ud over ægtepar, uanset om de har børn eller ej:

Når man ikke opfylder 225 timers reglen, så nulstilles det antal timer, man har arbejdet i de sidste 12 måneder. Hvis man har arbejdet 220 timer, er det altså ikke nok at arbejde 5 timer mere for at få sin kontanthjælp tilbage. Man skal på ny arbejde 225 timer inden for de næste 12 måneder.

Kun Socialdemokratiet og Enhedslisten kunne stemme for!

Resten af Byrådet stemte imod.

 

2) Vi skal sikre et godt samarbejde ansatte og ledelse imellem.

Et godt samarbejde ledelse og medarbejdere imellem, hvor ledelsen foregår i en stadig dialog med de ansattes valgte repræsentanter og de faglige organisationer, er fundamentet for at kunne udvikle de kommunale arbejdspladser bedst muligt og samtidig sikre det optimale ejerskab til opgaverne hos kommunens ansatte.

Konkret foreslås at vi tilbyder Danmarks Lærerforening en dialog, for at se om der kan opnås enighed om en arbejdstidsaftale, som begge parter føler de har del i.

Dette kan være startskuddet til tilsvarende dialoger med andre faggrupper der ønsker det.

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nyt Gribskov stemte for!

Resten af Byrådet stemte imod.

 

3) Whistleblowerordning

Enhedslisten foreslår at der oprettes en whistleblower ordning.

Whistleblowerordningen foreslås varetaget af Borgerrådgiveren i Gribskov Kommune, der er uafhængig af kommunens forvaltning.

Lignende ordninger er i flere kommuner knyttet til borgerrådgiveren.

Man skal som medarbejder i kommunen kunne bruge “whistleblowerordningen”, hvis man har mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold.

Begrundelse:

Formålet med ordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller sit fagforbund. Whistleblowerordningen er et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Kun Enhedslisten stemte for! Bo Jul Nielsen fra Socialdemokratiet undlod at stemme! 

Resten af Byrådet stemte imod.

 

4) Egenproduktion af mad til ældre.

Gribskov skal etablere en egen madordning med udbringning, så kommunens ældre ikke er bundet af de private tilbud.

Det kan ske med en begrænset investering til kølefaciliteter i Helsingegårdens køkken.

Begrundelse:

Gribskov havde 2 private firmaer til at bringe mad ud til pensionister, der har behov for det. Da der er et krav om ”frit valg”, skal der være 2 leverandører.

Det ene firma opkøbte imidlertid det andet, så nu er der ikke mere ”frit valg” og en løsning skal findes.

I byrådet vedtog vi en ”kupon” ordning, hvor den ældre kan vælge fra dag til dag.

Det lyder fint, men hvordan skal ældre, der har behov for udbragt mad, komme rundt og bestille hver dag?

Ældrerådet ønsker, at Gribskov skal etablere en egen madordning med udbringning, så Fritvalgsordningen overholdes.

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nyt Gribskov stemte for!

Resten af Byrådet stemte imod.

 

5) Skolebusserne hjemtages til Gribskov Kommune

Enhedslisten foreslår at man påbegynder arbejdet med at tage buskørslen hjem i eget regi, så der ikke genudbydes på det område, men at vi etablere vor egen kørsel.

Begrundelse:

Efter ’Prebens minibussers’ konkurs, der har kostet kommunen mange penge, blev der gennemført et nyt udbud.

Kommunen bad COWI udregne kontrolbud, så man kunne se hvad det ville koste at etablere kommunal busordning, i stedet for en udliciteret ordning.

COWI nåede frem til at kommunen kunne spare 1. mio. kr. ved at etablere en kommunal busordning.

Kun Enhedslisten stemte for! Socialdemokraterne undlod at stemme.

Resten af Byrådet stemte imod.

 

6) Energineutral skole i Gilleleje.

Enhedslisten foreslår at vi sikre at man ved ombygningen / udbygningen af Gilleleje Skole får indarbejdet miljømæssige tiltag i form af solfangere, varmepumper, jordvarme og andre tiltag der reelt kan gøre skolen energineutral.

Begrundelse:

Gribskov Kommune halter bagefter med reelle miljøtiltag.

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet stemte for!

Resten af Byrådet stemte imod.

 

7) Gribskov som klimakommune+plus

Gribskov er en af de klimakommuner, der har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med 2% pr. år.

Enhedslisten foreslår at kommunen i 2018 tager initiativ til at blive en klimakommune+plus.

Dette kan gøres ved at vi indgår en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om initiativer på et eller flere af følgende områder:

  • Økologi
  • Indkøb
  • Energirenovering af bygninger
  • Klimatilpasning

Alle er områder, hvor vi burde gøre en særlig indsats, men for at kunne brande os som klimakommune+plus er det ikke nødvendigt med tiltag på alle områder.

Enhedslisten foreslår at Gribskov i løbet af 2018 udvælger 2 af områderne til særlig indsats, og på den baggrund indgår en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, så vi fremover kan brande os som klimakommune+plus.

Dette vil også være et naturligt tiltag, i fortsættelse af vores branding omkring ’Nationalpark Kongernes Nordsjælland’

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nyt Gribskov stemte for!

Konservative ville se på det i den ny byrådsperiode… Men stemte imod som resten af Byrådet.