Skifergas på Byrådsmødet 11. maj

Socialdemokraterne, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i Gribskov foreslår tilslutning til Furesø Kommunes brev til miljøministeren om tydeligt tilkendegivelse af vores forbehold mod udvinding af skifergas.

Det blev vedtaget – ref. fra byrådsmødet:

79. Skifergas
13.29G00 – 2013/15790

Sagsfremstilling
Forslaget om tilslutning til Furesø Kommunes brev til miljøministeren forelægges for Byrådet på anmodning fremsendt af Michael Hemming Nielsen (Ø) på vegne af Dansk Folkeparti, Nytgribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten d.14.04.2015.

Det fremsendte forslag
“Tilslutning til Furesøs henvendelse til miljøministeren
Enhedslisten stillede d. 24.11.2014 forslag om, at kommunalbestyrelsen i Gribskov skulle tilkendegive modstand mod udvinding af skifergas i Nordsjælland, blandt andet fordi vi frygter forurening af grundvand og naturværdier, samt et ønske om at være en grøn og miljøtænkende kommune.
Dengang blev det besluttet at udsætte behandlingen, så vi kunne få gennemført et temamøde om emnet, da ikke alle medlemmer af kommunalbestyrelsen følte sig klædt på til en sådan beslutning.
Nu har Furesø Kommune vedtaget en udtalelse om emnet og opfordrer de øvrige kommuner i Nordsjælland om tilslutning til deres henvendelse til miljøministeren.
Nedenstående partier foreslår, at vi tilslutter os brevet til miljøministeren og dermed tydeligt tilkendegiver vore forbehold overfor udvinding af skifergas og ønsker sagen behandlet på byrådsmødet d. 11.05.2015”.

Anmodning om at sætte sagen på dagsorden sammen med kopi af Furesø Kommunes brev til miljøminister er vedlagt som bilag 1.

Faktaark udarbejdet af administrationen om skifergas er vedlagt sagen som bilag 2.

Administrationens anbefalinger
Administrationen anbefaler Byrådet, at tage stilling til forslaget fra Michael Hemming Nielsen m.fl. eller overdrage sagen til Teknisk Udvalg, for at udvalget kan indhente yderligere oplysninger fra Miljøministeriet om skifergas forud for en politisk tilkendegivelse. Der henvises desuden til sag behandlet på Byrådsmødet d. 24.11.2014, hvoraf det fremgår, at kommunerne ikke længere er myndighed på området, og at der dermed ikke er tale om en kommunal opgave. Der blev på mødet d. 24.11.2015 truffet følgende beslutning:
“Punktet er taget af dagsordenen under godkendelse af dagsordenen. Der arrangeres i stedet et temamøde for Byrådet med deltagelse fra Miljøministeriet.”

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, §§ 2, stk. 1, 8, stk. 4, og § 11.

Byrådets Forretningsorden § 3, stk. 1.
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK. nr. 1184 af 6.11.2014.

Økonomi

Bilag
Bilag 1, Forslag, opbakning til Furesø Kommunes brev til Miljøministeren Dokument nr. 2013/15790 038

Bilag 2, Administrationens faktaark om skifergas Dokument nr. 2013/15790 043

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

at tage stilling til forslaget om at tilslutte sig henvendelsen fra Furesø Kommune til miljøministeren eller
at overdrage sagen til Teknisk Udvalg med henblik på udvalgets anbefalinger til Byrådets stillingtagen i sagen.

Beslutning
1.
For A, G, O, Ø, Poul-Erik Engel Høyer, Nick Madsen, Michael Bruun og Kim Valentin (16)
I mod: Jannich Petersen, Birgit Roswall, Knud Antonsen (3)
Undlader at stemme: C, Jørgen Simonsen (3)
Tiltrådt.

2. Bortfalder

Fraværende Susan Kjeldgaard

 

Se vedhæftede:

Bilag Størrelse
Forslag om opbakning til Furesø Kommunes henvendelse til Miljøministeren.pdf 77.02 kB
faktaark om skifergas.pdf 45.14 kB